Cilt 39, Sayı 176 (2014)

Ölçek Geliştirme, Uyarlama ve Eğitim Araştırmalarında Kullanımları Özel Sayısı

EDİTÖRDEN

Editörden | PDF | | PDF (English) |
Prof. Dr. Şener Büyük Öztürk, Doç. Dr. Arif Özer, Yrd. Doç. Dr. Eren Ceylan

MAKALELER

UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Hülya Ertaş Kılıç, Ahmet İlhan Şen
Okul Dışı Öğrenme Etkinliklerine ve Eleştirel Düşünmeye Dayalı Fizik Öğretiminin Öğrenci Tutumlarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Hülya Ertaş Kılıç, Ahmet İlhan Şen
Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği’nin (SDAÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Mustafa İlhan, Bayram Çetin
Akademik Tükenmişlik ile Sınıf Değerlendirme Atmosferi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Mustafa İlhan, Bayram Çetin
Tablet Bilgisayar Kabul Ölçeği - Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Özlem Canan Güngören, Mustafa Bektaş, Ergün Öztürk, Mehmet Barış Horzum
Lise Öğrencilerin Tablet Bilgisayar Kabulü ve Hazırbulunuşluğu: Yapısal Eşitlik Modellemesi | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Barış Horzum, Ergün Öztürk, Mustafa Bektaş, Özlem Canan Güngören, Özlem Çakır
Okuma Kaygısı Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Deniz Melanlıoğlu
Üstbiliş Strateji Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Deniz Melanlıoğlu
Öğrenme Nesnesi Değerlendirme Ölçeği’nin (ÖNDÖ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Melih Derya Gürer, Zahide Yıldırım
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenme Nesnelerinin Etkililiği: Başarı, Algılanan Öğrenme, Katılım ve Kullanılabilirlik | PDF | | PDF (English) |
Melih Derya Gürer, Zahide Yıldırım
Matematik Öz-Yeterlik Kaynakları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Eyüp Yurt, Ali Murat Sünbül
Öz-Yeterlik Kaynaklarının Matematik Başarısını Yordama Gücü | PDF | | PDF (English) |
Eyüp Yurt
Derse Katılım Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Mustafa Sever
Lise Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Derse Katılımlarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Sever, Özgür Ulubey, Çetin Toraman, Ersin Türe
Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Sınıf-İçi Değerlendirme Ortamına İlişkin Algıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Serkan Buldur, Alev Doğan
Öğrencilerin Sınıf-İçi Değerlendirme Ortamına İlişkin Algıları ile Başarı Amaç Oryantasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Cinsiyet Perspektifi | PDF | | PDF (English) |
Serkan Buldur
Ergenler İçin Başa Çıkma Ölçeğinin (EBÇÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Ahmet Bedel, Erkan Işık, Erdal Hamarta
Ergenlerde Mantıkdışı İnançların Yordayıcısı Olarak Başa Çıkma Stratejileri | PDF | | PDF (English) |
Ahmet Bedel
Ortaokul ve Lise Öğrencileri için Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Ömer Demir, Halil Yurdugül
Çocukların Bilgisayara Yönelik Tutumları ile Teknolojiyle Kendi Kendine Öğrenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ömer Demir, Sevil Yaşar, Gülşen Sert, Halil Yurdugül
Fen Eğitiminde Problem Çözme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Merve Ünal, Neriman Aral
Deney Yöntemine Dayalı Eğitim Programı’nın 6 Yaş Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Merve Ünal, Neriman Aral
Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Orhan Kocaman, Gonca Kızılkaya Cumaoğlu
Eğitsel Yazılım (DENIS) ve Oyunlarla İngilizce Kelime Öğretiminin Kelime Öğrenme Stratejilerine ve Başarıya Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Orhan Kocaman, Gonca Kızılkaya Cumaoğlu
Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği (OÖDÖ): Türkiye Uyarlama Çalışması | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Ezgi Fındık Tanrıbuyurdu, Tülin Güler Yıldız
Öz Düzenleme Becerilerinin Öğretmen Çocuk Etkileşiminin Niteliğine Göre İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Tülin Güler Yıldız, Hatice Gözde Ertürk Kara, Ezgi Fındık Tanrıbuyurdu, Mübeccel Gönen
Bilişsel Esneklik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Öner Çelikkaleli
Ergenlerde Bilişsel Esneklik ile Akademik, Sosyal ve Duygusal Yetkinlik İnançları Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Öner Çelikkaleli
Obsesif Kompulsif Bozukluk Ölçeği Çocuk Formunun Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
İsmail Seçer
Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Anksiyete Duyarlılığı Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
İsmail Seçer
Ortaokullarda Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Sevda Küçük, Rabia Yılmaz, Özlem Baydaş, Yüksel Göktaş
İngilizce Öğreniminde Artırılmış Gerçeklik: Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Bilişsel Yük Düzeyleri | PDF | | PDF (English) |
Sevda Küçük, Rabia Yılmaz, Yüksel Göktaş
Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Bir Türk Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Bahri Gürpınar
Sporcu Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Spora Ait Değişkenler Açısından Ahlaki Karar Alma Tutumları | PDF | | PDF (English) |
Bahri Gürpınar
Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Solmaz Aydın, Sündüs Yerdelen, Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı, Volkan Göksu
Lise Öğrencilerinin Başarı Hedef Yönelimlerinin Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyonları ile İlişkisinin İncelenmesi: Bir Yol Analizi | PDF | | PDF (English) |
Sündüs Yerdelen, Solmaz Aydın, Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı, Volkan Göksu
Fen Maddelerini Anlama Testinin Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) | | Ölçek/Scale |
Güçlü Şekercioğlu, Nihat Bayat, Sinem Bakır
Okuduğunu Anlama ve Fen Başarısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Nihat Bayat, Güçlü Şekercioğlu, Sinem Bakır


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337