Üstbiliş Strateji Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarına Etkisi

Deniz Melanlıoğlu

ÖZ

Kişisel gelişimin gerçekleşmesinde öğrencilerin en çok kullandıkları beceri okuma olmasına rağmen bu becerinin pek çok değişkene göre şekillenmesi nedeniyle okuma eğitiminde istenen başarı elde edilememektedir. Bu değişkenlerden birisi de okuma kaygısıdır. Okuma kaygısının okuduğunu anlama başarısını etkilememesi için öncelikle öğrencilerin yaşadığı okuma kaygısı ve bu kaygının sebepleri değerlendirilmelidir. Öğrencilerin okuma kaygılarını gidermeye yönelik etkinliklere başlamadan önce onların kendi okuma sürecine ilişkin farkındalıklarını geliştirmek gerekir. Okumaya ilişkin farkındalığı sağlamada üstbiliş stratejilerinden de faydalanılabilir. Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı, okuma eğitiminde üstbiliş strateji eğitiminin öğrencilerin okuma kaygıları üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada ön test, son test, kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara’da bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan altıncı sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeği (OOKÖ)” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında okuma eğitiminde üstbiliş stratejilerinden yararlanmanın okuma kaygısını azaltmada olumlu bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Türkçe eğitimi, Okuma becerisi, Okuma kaygısı, Üstbiliş stratejileri eğitimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3540

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.