Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Sınıf-İçi Değerlendirme Ortamına İlişkin Algıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Serkan Buldur, Alev Doğan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi kapsamında sınıf-içi değerlendirme ortamına ilişkin algılarını ortaya koyabilmek için, Alkharusi (2011) tarafından geliştirilen Öğrencilerin Sınıf-içi Değerlendirme Ortamına İlişkin Algıları Ölçeği’ni (ÖSDOAÖ) Türkçeye uyarlamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu dört farklı ilköğretim okulunun 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 305 öğrenci oluşturmuştur. Uyarlama çalışmasının ilk aşamasında dil geçerliliğine ilişkin uygulama yapılmıştır. Türkçe dil eşdeğerliği sağlandıktan sonra ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemekte açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi teknikleri kullanılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin güvenilirliklerini belirlemek amacıyla Cronbach α iç güvenilirlik katsayıları hesaplanmıştır. Maddelerin ayırt ediciliklerini belirlemek amacıyla ise madde-toplam korelâsyonları hesaplanmış ve toplam puana göre belirlenmiş üst % 27 ve alt % 27’lik grupların madde puanları arasındaki farkın anlamlılığı t-testi ile belirlenmiştir. Araştırmanın bulguları ÖSDOAÖ’nün Türkçe formunun Türk öğrenciler için geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Sınıf-içi değerlendirme ortamı, Ölçek uyarlama, Fen ve Teknoloji dersi, İlköğretim, Faktör analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3729

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.