Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği (OÖDÖ): Türkiye Uyarlama Çalışması

Ezgi Fındık Tanrıbuyurdu, Tülin Güler Yıldız

ÖZ

Araştırmanın amacı, Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği’nin (OÖDÖ) Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. Araştırma, 48-72 aylık çocuklar arasından seçilen 233 çocukla gerçekleştirilmiştir. İlk olarak ölçeğin kaynak dilden çevirisi yapılmış, uzmanlarca kaynak dile tekrar çevrilmiş ve metinler arasındaki tutarlılığa bakılmıştır. Ölçekteki görevler ise alan uzmanlarınca değerlendirilmiştir. Uygulayıcı güvenirliği için araştırmacı ve bir uzman tarafından eş zamanlı puanlama yapılmıştır. Analizler sonunda ölçeğin iki faktörlü bir yapı sergilediği belirlenmiştir. Söz konusu yapı, toplam varyansın %52’sini açıklamıştır. Ölçeğin bütününde güvenirlik katsayısı (α) 0.83 ve alt boyutlarda Dikkat/Dürtü Kontrolü için 0.88 ve Olumlu Duygu için 0.80’dir. Test-tekrar test güvenirliğine ilişkin korelasyon katsayısı ise 0.86 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar OÖDÖ’nin Türkiye’deki çocukların öz düzenleme becerilerinin değerlendirilmesi için geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Öz Düzenleme, Erken Çocukluk Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim, Dikkati Düzenleme, Duygu Düzenleme, Davranış Düzenleme, Ölçek Uyarlama


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3647

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.