Öğrenme Nesnesi Değerlendirme Ölçeği’nin (ÖNDÖ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Melih Derya Gürer, Zahide Yıldırım

ÖZ

Bu çalışmanın amacı Türkçe Öğrenme Nesnesi Değerlendirme Ölçeğinin (ÖNDÖ) geliştirmektir. Çalışmanın örneklemini ilköğretim altıncı sınıfta öğrenim gören 388 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada, madde toplam korelasyonu, madde kalan korelasyonu, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı, alt grup ve üst grup karşılaştırmaları analiz edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonuçları ölçekteki 30 maddenin üç faktörde toplandığını göstermiştir: algılanan öğrenme, kullanılabilirlik ve katılım. Bu üç faktörün iç tutarlılık katsayıları sırasıyla 0,88, 0,91 ve 0,90’dır. Bu faktörlerin toplam varyansa yaptıkları katkı %54,42’dir ve faktör yükleri 0,39 ve 0,72 arasında değişmektedir. Ortaya çıkan modelin uyum indeksleri incelendiğinde χ2/df = 2,74, RMSEA = 0,07, SRMR =0,06, GFI =0,87, AGFI = 0,85, CFI =0,97 ve NNFI =0,97’dir. Bulgular öğrenme nesnelerini değerlendirmek üzere bu ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme nesneleri, Değerlendirme, Ölçek geliştirme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3713

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.