Ortaokul ve Lise Öğrencileri için Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Ömer Demir, Halil Yurdugül

ÖZ

Bu çalışmanın amacı ortaokul ve lise öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarını (ÖBYT) ölçmeye yönelik güncel ihtiyaçları karşılayan, güvenilir ve geçerli bir Türkçe ölçme aracı ortaya koymaktır. Bunun için bu çalışma kapsamında Teo’un (2008) öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumları ölçeği Türkçe’ye uyarlanmıştır. Araştırmanın yöntemine gelindiğinde, ölçek Ankara’daki okullarda ortaöğretim veya lise kademesinde öğrenim gören 1678 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonrasında ölçeğin üç faktör (bilgisayardan hoşlanma, bilgisayarın önemi ve bilgisayar kaygısı) ve yirmi maddelik bir yapı gösterdiği görülmüştür. Ölçeğin genel Cronbach Alfa ve Omega güvenirlik katsayıları sırasıyla 0,83 ve 0,95 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin bulgularına ve bu bulgulara dayanarak ortaya atılan önerilere tam metinde daha detaylı olarak yer verilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Bilgisayara Yönelik Tutum, Ölçek Uyarlama, Geçerlik, Güvenirlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3619

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.