Ergenlerde Mantıkdışı İnançların Yordayıcısı Olarak Başa Çıkma Stratejileri

Ahmet Bedel

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, başa çıkma stratejileri ve mantıkdışı inançlar arasında ilişkilerin incelenmesi ve başa çıkma stratejilerinin mantıkdışı inançları anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığının belirlenmesidir. Bu amaçla, 360 ortaokul ve lise öğrencisine Ergenler İçin Başa Çıkma Ölçeği (Spirito, Stark ve Williams, 1988) ve Mantıkdışı İnançlar Ölçeği (Çivitci, 2006) uygulanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde, pearson momentler çarpım korelâsyonu ve regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, başa çıkma stratejilerinin aktif başa çıkma ve olumsuz başa çıkma boyutu ile rahatlık talebi arasında, kaçınan başa çıkma boyutu ile başarı ve rahatlık talebi arasında anlamlı düzeyde ilişkili olduğu görülmektedir. Ayrıca, başarı talebinin anlamlı yordayıcısının kaçınan strateji olduğu, rahatlık talebinin anlamlı yordayıcılarının sırasıyla olumsuz, aktif ve kaçınan strateji olduğu, saygı talebinin ise başa çıkma stratejileri tarafından anlamlı düzeyde yordanmadığı sonucu elde edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, öğrencilerin başa çıkma becerilerini arttırmaya yönelik yapılması planlanan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel ve grup rehberliği etkinliklerine yer verilmesinin önemine vurgu yapılarak tartışılmış ve bu konuda yapılacak sonraki araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Ergen, Başa çıkma stratejileri, Mantıkdışı inançlar


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3518

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.