Deney Yöntemine Dayalı Eğitim Programı’nın 6 Yaş Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Merve Ünal, Neriman Aral

ÖZ

Bu araştırmada, anasınıfına devam eden altı yaş (60-72 ay) çocuklarının problem çözme becerilerini belirlemek ve deney yöntemine dayalı eğitim alan ile almayan çocukların problem çözme becerilerinde farklılık olup olmadığını saptamak amaçlanmıştır. Ön test, son test, kontrol gruplu deneme modelinin kullanıldığı araştırmada çalışma grubu olarak, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitime devam eden 22’si (11 kız, 11 erkek) deney, 20’si (11 kız, 9 erkek) kontrol grubu olmak üzere toplam 42 çocuk yer almıştır. Çocukların yaş ortalaması 64,38 aydır ve orta gelirli ailelerin çocuklarıdır. Deney grubundaki çocuklara ön test uygulamalarından sonra on hafta boyunca haftada iki gün “Deney Yöntemine Dayalı Eğitim Programı” uygulanmıştır. Hazırlanan deney yöntemine bağlı eğitim programında yer alan etkinlikler, genel olarak çocukların bilimsel süreç becerilerini kullanabilecekleri, bağımsız düşünebilme, karar verme ve problem çözme süreçlerini geliştirebilmelerine yönelik deneyleri içermektedir. Araştırmada, çocuklar ile ilgili bilgi almak amacıyla “Genel Bilgi Formu” ve çocukların problem çözme becerilerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan ve geçerlik güvenirliği yapılan “Fen Eğitiminde Problem Çözme Ölçeği (FPÇÖ)” kullanılmıştır. Elde edilen veriler Mann Whitney U, bağımsız gruplarda t testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, Deney Yöntemine Dayalı Eğitim Programı’na katılan deney grubundaki çocukların Fen Eğitiminde Problem Çözme Ölçeği puan ortalamaları ile kontrol grubu çocuklarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 0,05 anlamlı fark gözlenmiştir. Deney grubundaki çocukların puanları kontrol grubu çocukların puanlarına göre daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuç, anasınıfına devam eden çocuklara uygulanan Deney Yöntemine Dayalı Eğitim Programı’nın çocuklara problem çözme becerilerini kazandırmada etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Deney yöntemine dayalı eğitim programı, Problem çözme becerileri, Problem çözme ölçeği, Okul öncesi dönem


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3592

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.