Okuma Kaygısı Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

Deniz Melanlıoğlu

ÖZ

Okumaya karşı geliştirilen bir tepki olan okuma kaygısı, okuma becerisinin alışkanlığa dönüştürülme sürecini zorlaştıran unsurlardan biridir. Bu nedenle öğrencinin okuma kaygısına sahip olup olmadığının bilinmesi, sahipse kaygı düzeyinin belirlenmesi gerekir. Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin okuma kaygılarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın verileri beş ortaokulda öğrenim gören 616 öğrenciden elde edilmiştir. Ölçme aracının geliştirilmesinde literatür tarama, madde havuzu oluşturma, içerik geçerliği (uzman görüşüne başvurma), pilot uygulama aşamaları izlenmiş, ardından gerekli güvenirlik hesapları gerçekleştirilmiştir. Araçtan elde edilen puanlar doğrultusunda taslak ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda bu ölçeğin “okuma sürecini planlama (0, 682-0, 544)”, “okumayı destekleyen unsurlar (0,821-0,774)”, “okuduğunu anlama ve çözümleme (0,763-0,471”) şeklinde üç faktörlü bir yapı gösterdiği, Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısının 0,87 olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen aşamalar sonrasında ortaokul öğrencilerinin okuma kaygılarını belirlemeye yönelik psikometrik özellikleri incelenmiş 14 maddelik bir ölçek ortaya konmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Türkçe eğitimi, Okuma becerisi, Okuma kaygısı, Okuma Kaygısı Ölçeği


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3538

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.