Lise Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Derse Katılımlarının İncelenmesi

Mustafa Sever, Özgür Ulubey, Çetin Toraman, Ersin Türe

ÖZ

Bu araştırmada, Ankara ilindeki lise öğrencilerinin derse katılım düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 7 lisenin 9, 10 ve 11. sınıfında eğitim gören ve uygun örnekleme ile seçilen 705 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, Wang, Bergin ve Bergin (2014) tarafından geliştirilen ve Sever (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan “Derse Katılım Envanteri” ile Alıcı (2013) tarafından geliştirilen “Okula Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, “Kruskal Wallis Testi, Mann Whitney U Testi ve Spearman Brown Sıra Fakları Korelasyon Katsayısı, Lojistik Regresyon ve Kümeleme Analizi” ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, kadın öğrencilerin erkeklere göre derse katılımlarının daha yüksek olduğu; kendini başarılı gören öğrencilerin derse katıldığı, başarısız gören öğrencilerin ise katılmadığı; derse katılımla okula yönelik tutum arasında farklı düzeylerde ve yönlerde anlamlı ilişkiler olduğu; öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı dersine katılma, matematik dersine ise katılmama eğiliminde olduğu ve kadın öğrencilerin kendini derslerde başarılı görmeleri ve okulu kişisel gelişimi için engel görmeyip destek olarak görmeleri durumunda derse katılımlarının artabileceği belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Derse katılım, Okula yönelik tutum, Lise öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3633

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.