Öz-Yeterlik Kaynaklarının Matematik Başarısını Yordama Gücü

Eyüp Yurt

ÖZ

Bu çalışmada öz-yeterlik kaynakları ve matematik başarısı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma Konya merkezinde farklı ortaokullarda öğrenim gören 350 (%51’i erkek ve %49’u kız) yedinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin öz-yeterlik kaynaklarını belirlemek için matematik öz-yeterlik kaynakları ölçeği ve matematik başarılarını belirlemek için dönem sonu matematik ders notları kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde pearson momentler çarpım korelasyon tekniği ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, matematik öz-yeterlik kaynakları ve matematik başarısı arasında yüksek ve orta düzeyde anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Öz-yeterlik kaynaklarının matematik başarısı üzerindeki önem sırası; kişisel deneyimler, sosyal iknalar, fizyolojik durumlar ve dolaylı yaşantılar şeklindedir. Kişisel deneyimler, sosyal iknalar ve fizyolojik durumlar matematik başarısının anlamlı yordayıcılarıdır. Dolaylı yaşantılar ise matematik başarısı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir. Matematik başarısını yordayan değişkenler, matematik başarısındaki değişimin yaklaşık %59’unu açıklamaktadır. Elde edilen bulgular dikkate alınarak uygulamaya yönelik bir takım önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öz-Yeterlik Kaynakları, Öz-Yeterlik İnancı, Matematik Başarısı, Yedinci Sınıf


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3443

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.