Lise Öğrencilerinin Başarı Hedef Yönelimlerinin Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyonları ile İlişkisinin İncelenmesi: Bir Yol Analizi

Sündüs Yerdelen, Solmaz Aydın, Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı, Volkan Göksu

ÖZ

Bu çalışmada lise öğrencilerinin biyoloji öğrenmeye yönelik başarı hedef yönelimleri ile akademik motivasyonları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın örneklemini Kars ilinde Fen ve Anadolu liselerinde öğrenim görmekte olan ve biyoloji dersleri alan 281 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır ve veri toplama aracı olarak, “Biyoloji öğrenmeye yönelik akademik motivasyon ölçeği (BAMÖ)” ile “Başarı hedef yönelimi anketi (BHY)” kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre içsel motivasyonun, öğrenme yaklaşma hedefleriyle pozitif yönde, öğrenme kaçınma hedefleriyle negatif yönde anlamlı ilişkili olduğu görülürken, performans yaklaşma ve performans kaçınma hedefleri ile anlamlı olarak ilişkili bulunamamıştır. Öğrenme yaklaşma hedef yöneliminin, dışsal motivasyon–sosyal boyutu hariç diğer hedef yönelim türlerine kıyasla bütün motivasyon alt boyutlarının en iyi yordayıcısı olduğu görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Başarı hedef yönelimi, Akademik motivasyon, Biyoloji eğitimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3679

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.