Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Bir Türk Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bahri Gürpınar

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Lee ve ark. (2007) tarafından geliştirilen Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeğinin (AMDYSQ) 11-19 yaşındaki Türk sporculara uyarlanmasıdır. Veriler 398 sporcu öğrenciden elde edilmiştir. AMDYSQ’nun Cronbach Alpha katsayısı 0,76, test-tekrar test güvenirlik katsayısı 0,855 olarak bulunmuştur. AMDYSQ’nun geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Uyum indeksleri değerlerinin tüm parametrelerde iyi veya mükemmel seviye de olduğu görülmüştür (Ki-kare/sd=2,85; GFI= 0,96; AGFI= 0,93; CFI= 0,96; NNFI= 0,94; RMSEA= 0,068; SRMR= 0,047). Bu bilgilere göre Türk sporcu öğrencilerden elde edilen yapının özgün ölçek ile benzer olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, AMDYSQ’nun Türkçe formundan elde edilen verilerin kuramsal yapı tarafından açıklandığı ve güvenirlik katsayılarının yeterli olduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Ahlaki karar alma tutumları, Genç sporcular, Geçerlik, Güvenirlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3643

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.