Akademik Tükenmişlik ile Sınıf Değerlendirme Atmosferi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mustafa İlhan, Bayram Çetin

ÖZ

Bu araştırmada, akademik tükenmişlik ile sınıf değerlendirme atmosferi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nedensel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Batman ve Diyarbakır illerinden toplam 496 lise öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada öğrencilerin akademik tükenmişlik düzeylerini ölçmek için Schaufeli vd. (2002) tarafından geliştirilen, Çapri, Gündüz ve Gökçakan (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu kullanılmıştır. Öğrencilerin sınıf değerlendirme atmosferine yönelik algılarının belirlenmesinde ise araştırmacılar tarafından geliştirilen Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Araştırmada sınıf değerlendirme atmosferine yönelik benzer algılara sahip olan öğrencileri gruplandırmak için kümeleme analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, öğrencilerin sınıf değerlendirme atmosferine yönelik algıları açısından 3 farklı kümeye dağıldığı belirlenmiştir. Ardından, öğrencilerin akademik tükenmişlik düzeylerinin kümeleme analizi sonucunda oluşan gruplara göre farklılık gösterip göstermediği ANOVA ile test edilmiştir. Elde edilen bulgular; öğrencilerin akademik tükenmişlik düzeylerinin sınıf değerlendirme atmosferine yönelik algılarına göre farklılaştığını göstermiştir. Bu sonuca göre, öğrencilerin sınıf değerlendirme atmosferine yönelik algılarının akademik tükenmişlik düzeyleri üzerinde etkili bir değişken olduğu söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Akademik tükenmişlik, Sınıf değerlendirme atmosferi, Kümeleme analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3335

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.