Matematik Öz-Yeterlik Kaynakları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Eyüp Yurt, Ali Murat Sünbül

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Usher ve Pajares’in (2009) geliştirdiği Matematik Öz-Yeterlik Kaynakları Ölçeğini (Sources of Middle School Mathematics Self-Efficacy Scale) Türkçe’ye uyarlamaktır. Türkçe form, eş-değerlik sınamasının ardından 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören 750 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. 12-15 yaş aralığında bulunan öğrencilerin %48’i (n=408) kız, %52’si (n=342) erkektir. Öğrencilerin sınıflarına göre dağılımları incelendiğinde; %32’si (n=242) altıncı, %34’ü (n=257) yedinci ve %34’ü (n=251) sekizinci sınıfta okumaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca ölçeğin amacına hizmet etme derecesini belirlemek için ölçüt geçerliği çalışması gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesi için ise Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı, düzeltilmiş madde toplam korelasyonu ve %27’lik üst ve alt grupların madde ortalamaları arasındaki farkların anlamlılığı t testi ile incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, ölçeğin dört faktörlü bir yapıdan oluştuğu görülmüştür. Faktörlerin Cronbanch alfa değerleri 0.80 ile 0.94 arasında, düzeltilmiş madde toplam puan korelasyonları 0.77 ile -0.25 arasında değişmektedir. Ölçüt geçerliği sonuçları, ölçeğin amacına hizmet ettiğini göstermiştir. T testi sonuçları ise %27’lik üst ve alt grupların madde ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öz-Yeterlik Kaynakları, Sosyal Bilişsel Kuram, Öz-Yeterlik İnancı, Matematik, Ortaokul


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3442

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.