Fen Maddelerini Anlama Testinin Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi

Güçlü Şekercioğlu, Nihat Bayat, Sinem Bakır

ÖZ

Bu araştırmada 8. sınıf SBS fen bilgisi maddelerinden oluşan yazılı içeriği öğrencilerin ne düzeyde anlayabildiğini ölçme amacıyla kullanılabilecek Fen Maddelerini Anlama Testi’nin (FEMAT) geliştirilmesi ve psikometrik niteliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın katılımcılarını Antalya’da 8. sınıfta öğrenimine devam eden 259 öğrenci oluşturmuştur. 2012 ve 2013 yıllarında uygulanan SBS Fen bilgisi maddelerinden otuzu okuduğunu anlama maddelerine dönüştürülerek FEMAT geliştirilmiştir. Araç ilgili alanlardaki uzmanların görüşlerine sunulmuş ve uzmanlardan alınan geribildirimler doğrultunda gerekli düzeltmeler yapılarak uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Çalışma grubundan elde edilen veri seti üzerinden aracın psikometrik niteliklerini belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile madde ayırt ediciliklerine ilişkin bulgular doğrultusunda dokuz maddenin araçtan çıkarılmasına karar verilmiş ve aracın yirmi bir maddelik nihai hali elde edilmiştir. Yapılan analizlerin ardından açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen tek faktörlü yapı için aracın ölçmeyi amaçladığı özellik doğrultusunda yapı geçerliliğinin yüksek olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca FEMAT’tan elde edilen puanların iç tutarlılık açısından güvenilirliğinin yüksek olduğu ifade edilebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Okuduğunu anlama, Çıkarım, Fen başarısı, SBS, Test geliştirme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3692

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.