Sporcu Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Spora Ait Değişkenler Açısından Ahlaki Karar Alma Tutumları

Bahri Gürpınar

ÖZ

Bu çalışmanın amacı hileyi benimsemek, yarışmaseverliği
benimsemek ve adilce kazanmayı korumak davranışları ile eğitim
seviyesi, cinsiyet, sporculuk tecrübesi, spor branşı ve spor türü
arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışma grubunu ortaokul ve
lisede eğitim gören ve herhangi bir sporu lisanslı olarak yapmış
ortalama yaşları 15,6 (Yaş aralığı: 11-19; SS = 2.11 yıl) olan 596
sporcu öğrenci (362 erkek ve 232 kız) oluşturmaktadır. Veri
toplama aracı olarak ” Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma
Tutumları Ölçeği” kullanılmıştır. Eğitim seviyesi, cinsiyet,
sporculuk tecrübesi, spor branşı ve spor türüne göre anlamlı
farklılıklar bulunmuştur. Mevcut sonuçlar ahlaki karar alma
tutum puanlarının kızlarda erkeklerden; ortaokul öğrencilerinde
lise öğrencilerinden; temassız spor yapanlarda temaslı spor
yapanlardan ve tecrübesiz sporcu öğrencilerde tecrübeli sporcu
öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca farklı
spor branşlarını yapan öğrencilerin ahlaki karar alma tutumları
arasında da anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Hile, Yarışmaseverlik, Ahlaki karar alma, Altyapı sporları


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3645

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.