Okuduğunu Anlama ve Fen Başarısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Nihat Bayat, Güçlü Şekercioğlu, Sinem Bakır

ÖZ

Bu araştırmada okuduğunu anlama ve fen başarısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel model bağlamında gerçekleştirilen araştırmanın katılımcılarını ortaokul 8. sınıf düzeyinde öğrenimine devam eden 132 öğrenci oluşturmaktadır. Probleme yanıt arama amacıyla Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT), SBS Fen Bilgisi Testi ve Türkçe Okuduğunu Anlama Testi (TOKAT) olmak üzere üç veri toplama aracı kullanılmıştır. Alt problemlerin çözümlemeleri için basit doğrusal regresyon analizi, bağımsız gruplar için t-testi ve ki-kare bağımsızlık testi uygulanmıştır. Bulgulara genel olarak bakıldığında gerek FEMAT ve gerekse TOKAT puanlarının yordayıcı değişken olarak tanımlandığı çözümlemelerde okuduğunu anlama başarısının fen bilgisi başarısını manidar bir biçimde yordadığı görülmüştür. Ayrıca yine FEMAT ve TOKAT’ta yüksek ve düşük düzeyde başarı gösteren katılımcıların fen başarılarının manidar bir biçimde farklılaştığı saptanmıştır. FEMAT ve SBS Fen Bilgisi Testinde yer alan eşleştirilmiş maddelere verilen tepkiler arasında genellikle manidar bir fark olmadığı görülmüştür. Son olarak hem FEMAT ve hem de TOKAT puan ortalamaları çerçevesinde okuduğunu anlama başarısı açısından kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda okuduğu anlama başarısı ile fen başarısı arasında belirli bir ölçüde ilişkinin olduğunu sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Okuduğunu anlama, Fen başarısı, SBS, Geniş ölçekli testler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3693

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.