Öğrencilerin Sınıf-İçi Değerlendirme Ortamına İlişkin Algıları ile Başarı Amaç Oryantasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Cinsiyet Perspektifi

Serkan Buldur

ÖZ

Bu araştırmanın amacı ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi kapsamında benimsedikleri başarı amaç oryantasyonlarını ve sınıf-içi değerlendirme ortamına ilişkin algılarını belirlemektir. Ayrıca araştırma kapsamında bu değişkenler arasındaki ilişki ortaya konmuş ve cinsiyetin öğrencilerin benimsedikleri başarı amaç oryantasyonları ve sınıf-içi değerlendirme ortamı algıları üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olup olmadığı incelenmiştir. Korelasyonel araştırma desenine göre tasarlanan bu çalışmanın örneklemini üç farklı devlet okulunun ilköğretim 7. ve 8. sınıfında öğrenim gören 369 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin ölçekler aracılığıyla toplandığı bu araştırmada, öğrencilerin benimsedikleri başarı amaç oryantasyonları ile sınıf-içi değerlendirme ortamına ilişkin algılarının cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla çoklu değişken testlerinden MANOVA (multivariate ANOVA) esas alınmıştır. Sonuç olarak bu araştırmada öğrencilerin sınıf-içi değerlendirme ortamına ilişkin algıları ile başarı amaç oryantasyonları arasında önemli bir ilişki bulunduğu, diğer taraftan cinsiyetin öğrencilerin benimsedikleri başarı amaç oryantasyonları üzerinde anlamlı bir farklılık meydana getirmediği ancak sınıf-içi değerlendirme ortamına ilişkin algılar üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya neden olduğu tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sınıf-içi değerlendirme ortamı, Başarı amaç oryantasyonu, Fen ve Teknoloji dersi, Cinsiyet, İlköğretim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3730

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.