İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenme Nesnelerinin Etkililiği: Başarı, Algılanan Öğrenme, Katılım ve Kullanılabilirlik

Melih Derya Gürer, Zahide Yıldırım

ÖZ

Bilgisayar mühendisliğinde nesne tabanlı programlama yaklaşımına dayanan ve öğrenmeyi desteklemek için yeniden kullanılabilen dijital kaynaklar olarak tanımlanan öğrenme nesneleri öğrenme ve öğretme ortamlarında da kullanılmaktadır. Fakat öğrenme nesneleri üzerine yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu öğrenme nesnelerinin teknik özellikleri ve üstveriler (metadata) üzerinedir. Öğrenme nesnelerinin öğrenme-öğretme süreçlerine katkısını, özellikle de sosyal bilgiler derslerindeki katkısını inceleyen araştırmaların sayısı sınırlıdır. Dolayısıyla bu çalışma öğrenme nesnelerinin kuramsal boyutu ve öğrenme ortamlarında kullanımı arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrenme nesnelerinin etkililiğini incelemektedir. Çalışma, Bolu ili merkez ilçesindeki bir ilköğretim okulunda 6. sınıfta öğrenim görmekte olan 137 öğrenci ile sekiz hafta boyunca toplam 24 ders saati içerisinde öntest-sontest yarı deneysel bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda sosyal bilgiler dersi için geliştirilen öğrenme nesneleri öğrenciler tarafından Öğrenme Nesnesi Değerlendirme Ölçeği (ÖNDÖ) kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar, öğrenme nesneleri öğretmenin rehberliğinde kullanıldığında, akademik başarı ele alındığında öğrenme nesneleri ile öğretimin geleneksel öğretimden daha etkili olduğunu göstermektedir. Detaylı araştırma, öğrencilerin çalışma için geliştirilen öğrenme nesnelerini öğrenme için etkili, yüksek seviyede öğrenmeye katıcı ve iyi tasarlanmış bulduklarını ortaya çıkarmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme nesneleri, Başarı, Algılanan öğrenme, Derse katılım, Kullanılabilirlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3714

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.