Ergenlerde Bilişsel Esneklik ile Akademik, Sosyal ve Duygusal Yetkinlik İnançları Arasındaki İlişki

Öner Çelikkaleli

ÖZ

Bu çalışmanın amacı ergenlerin bilişsel esneklikleri ile akademik, sosyal ve duygusal yetkinlik inançları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla toplam 270 lise öğrencisi ergenden veri toplanmıştır (163 kız, 107 erkek, Xyaş=16.00, ss=1.11). Veri toplamak için Bilişsel Esneklik Ölçeği ve Ergenlerde Yetkinlik Beklentisi Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen ilk bulguya göre, bilişsel esneklik, akademik yetkinlik ve sosyal yetkinlik inançları cinsiyete göre farklılaşmazken; duygusal yetkinlik inancı puanları cinsiyete göre erkekler lehine farklılaşmaktadır. İkinci olarak, bilişsel esnekli ile akademik, sosyal ve duygusal yetkinlik inancı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Son olarak, duygusal ve sosyal yetkinlik inançları bilişsel esneklik puanlarını anlamlı biçimde yordamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Bilişsel esneklik, Akademik yetkinlik, Duygusal yetkinlik, Sosyal yetkinlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3467

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.