Okul Dışı Öğrenme Etkinliklerine ve Eleştirel Düşünmeye Dayalı Fizik Öğretiminin Öğrenci Tutumlarına Etkisi

Hülya Ertaş Kılıç, Ahmet İlhan Şen

ÖZ

Araştırma 2009-2010 öğretim yılı bahar döneminde, Ankara’da bulunan bir Anadolu Lisesi’nde dokuzuncu sınıfta öğrenim gören, toplam 120 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bir kontrol grubu ve üç deney grubunun (Deney A, Deney B, Deney C) yer aldığı araştırmada fizik dersi, kontrol grubu öğrencileri ile mevcut programa uygun olarak yürütülmüştür. Deney A grubundaki öğrencilerle fizik dersi sınıf içerisinde, eleştirel düşünmeye dayalı olarak gerçekleştirilmiş, Deney B grubunda ise yalnızca okul dışı öğrenme etkinlikleri ile desteklenmiştir. Deney C grubu öğrencileri ile fizik dersi okul dışı öğrenme etkinlikleri ile birlikte eleştirel düşünme becerilerine dayalı olarak yürütülmüştür. Okul dışı öğrenme etkinlikleri Enerji Parkı, Feza Gürsey Bilim Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir. Ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı araştırmada, uygulanan öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerine etkisini tespit etmek amacıyla, İngilizceden Türkçeye uyarlaması yapılan “UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği”, fizik dersine yönelik tutumlarına etkisini tespit etmek amacıyla “Fizik Dersi Tutum Ölçeği” ön test-son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri ve fizik dersine yönelik tutumları arasında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğunu göstermektedir. Okul dışı bilimsel etkinliklerle desteklenen eleştirel düşünmeye dayalı fizik öğretiminin, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin geliştirilmesinde ve derse yönelik tutumlarının arttırılmasında yararlı olabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul dışı öğrenme, Eleştirel düşünme, Eleştirel düşünme eğilimi, Fizik dersine yönelik tutum, Fizik öğretimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3635

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.