Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Anksiyete Duyarlılığı Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

İsmail Seçer

ÖZ

Bu araştırmanın amacı ergenlerde anksiyete duyarlılığının obsesif kompulsif bozukluk üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Erzurum şehir merkezindeki ortaokul ve liselerde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 542 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Obsesif Kompulsif Bozukluk Ölçeği Çocuk Formu ve Anksiyete Duyarlık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda anksiyete duyarlılığı ile obsesif kompulsif belirtiler (OKB) arasında anlamlı ilişki olduğu ve anksiyete duyarlılığının OKB örtük değişkeni üzerinden şüphe-kontrol, obsesyon, etkisizleştirme, istifçilik, temizlik ve düzen alt boyutları üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak anlamlı etkilere sahip olduğu ve anksiyete duyarlılığının obsesif kompulsif belirtilerin anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Obsesyon, Kompulsiyon, Anksiyete, Anksiyete Duyarlılığı, Yapısal Eşitlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3517

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.