Bilişsel Esneklik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği

Öner Çelikkaleli

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Bilişsel Esneklik Ölçeği’nin (BEÖ) Türkçe’ye uyarlamasına yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Faktör analizi ve güvenirlik çalışmaları için 370 lise öğrencisi ergenden veri toplanmıştır (160 kız, 210 erkek, Xyaş=16.15, ss=1.33). Ayrıca, BEÖ’nin ölçüt bağıntılı geçerliği için 392 ergenden veri toplanmıştır (218 kız, 174 erkek, Xyaş=16.11, ss=1.14). Yapılan çalışmalarda, 11 madden oluşan BEÖ’nün toplam grupta varyansın %43 açıklayan tek boyutlu bir yapı olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra toplam grupta, ayarlama ve geçerleme gruplarında ölçme aracının iç tutarlık katsayısı (α) .74, olarak elde edilmiştir. BEÖ’nün tüm maddeleri açısından %27’lik alt ve üst gruplar arasında anlamlı fark elde edilmiştir. Ölçüt dayanıklı geçerlik çalışmasında BEÖ ile Problem Çözme Envanteri alt ölçekleri ve toplam puanları arasında anlamlı ilişkiler elde edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Bilişsel esneklik, Geçerlik, Güvenirlik, Yetkinlik inancı, Problem çözme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3466

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.