Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi

Orhan Kocaman, Gonca Kızılkaya Cumaoğlu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı yabancı dilde kelime öğrenme stratejileri ölçeğinin geliştirilmesidir. Ölçek geliştirme süreci üç aşamada gerçekleştirilmiştir: a) Oxford (1990) ‘un “Dil Öğreniminde Strateji Ölçeği” nin alt boyutlarını temel alarak kelime öğrenme stratejilerine yönelik maddelerin yazılması, b) uzman görüşleri doğrultusunda maddelerin yeniden düzenlenmesi ve bir grup öğrenciye uygulanarak görüşlerinin alınması, c) ölçeğin öğrencilere uygulanması (N=923) ve geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması. Toplanan verilere ilk olarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre toplam 32 madde olan ölçeğin altı boyutu belirlenmiştir: Bellek stratejileri, bilişsel stratejiler, tamamlayıcı stratejiler, üst-bilişsel stratejiler, duyuşsal stratejiler, sosyal stratejiler. Açıklanan toplam varyans % 41.02 olarak bulunmuş ve ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında verilere doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Uyum indeksleri (χ2/df =2.36, RMSEA=.052, CFI=.96, SRMR=.054) değerlendirilerek modelin uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında cronbach alfa değeri .89 alt boyutlar için de bellek =.74, bilişsel =.67, tamamlayıcı =.71, üst-bilişsel =.72, duyuşsal =.64, sosyal = .62 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar kelime öğrenme stratejileri ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Ölçek yardımıyla öğretmenler, öğrencilerinin strateji kullanımlarını belirleyebilecek, öğrenme-öğretme etkinliklerini buna göre düzenleyebileceklerdir. Ayrıca bu ölçek, yabancı dil öğretmenlerince strateji öğretimi konusunda yol gösterici bir araç olarak da kullanabilecek niteliktedir.

ANAHTAR KELİMELER

Kelime öğrenme stratejileri, Kelime öğrenimi, Yabancı dil, Ölçek geliştirme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3611

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.