Obsesif Kompulsif Bozukluk Ölçeği Çocuk Formunun Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması

İsmail Seçer

ÖZ

Bu araştırmanın amacı Foa, Coles, Huppert, Franklin ve March (2010) tarafından geliştirilen Obsesif Kompulsif Bozukluk Ölçeği Çocuk Formunun Türk kültürüne uyarlanmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu Erzurum şehir merkezinde öğrenim gören ve uygun örneklem yöntemiyle seçilen 633’ü erkek ve 604’ü kız toplam 1187 ortaokul ve lise öğrencisinden oluşmaktadır. Türkçe’ye uyarlama sürecinde dil geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş ve dil geçerliği sağlandıktan sonra ölçeğin Türk kültüründe model uyumunu belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi kullanılmış ve ölçeğin altı faktörlü yapısının model uyum indekslerinin iyi düzeyde olduğu bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısının ölçek toplamı için .86 ve alt boyutlar için sırasıyla .73, .76, .81, .78, .79 ve .78 olduğu bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Obsesif Kompulsif Bozukluk Ölçeği Çocuk Formunun obsesif kompulsif bozukluk ile ilişkili olduğu düşünülen faktörlerin incelenmesinde kullanılabilecek güvenilirliği ve geçerliliği olan bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Obsesyon, Kompulsiyon, Ölçek uyarlama, Faktör Analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3516

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.