Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği’nin (SDAÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Mustafa İlhan, Bayram Çetin

ÖZ

Bu araştırmada öğrencilerin sınıf değerlendirme atmosferine yönelik algılarını geçerli ve güvenilir olarak ölçmeye olanak tanıyacak bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde toplam 800 öğrenciden oluşan dört ayrı çalışma grubu üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş, ölçümlerden yapılan yorumların yapı geçerliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. AFA sonucunda toplam varyansın %31.52’sini açıklayan, 18 madde ve iki faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ortaya çıkan faktörler; Öğrenme Odaklı Değerlendirme Atmosferi (ÖODA) ve Performans Odaklı Değerlendirme Atmosferi (PODA) olarak adlandırılmıştır. DFA’dan elde edilen bulgular, Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği’ne (SDAÖ) ilişkin 18 madde ve iki faktörlü yapının yeterli uyum indekslerine sahip olduğunu göstermiştir. ÖODA ve PODA alt ölçeklerinden elde edilen ölçümlerin güvenirliği; Cronbach Alfa, bileşik güvenirlik ve test tekrar test yöntemleri ile incelenmiş ve hesaplanan güvenirlik katsayılarının kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer aldığı saptanmıştır. Ölçekteki maddelerin ayırt ediciliğini belirlemek amacıyla düzeltilmiş madde toplam korelasyonu ile %27’lik alt-üst grup karşılaştırmalarına yer verilmiştir. Madde analizinden elde edilen bulgular, ölçekte yer alan maddelerin tamamının ayırt edici olduğunu göstermiştir. Bu bulgulara dayanarak, SDAÖ’nün geçerli ve güvenilir ölçümler üreten bir ölçme aracı olduğu ve öğrencilerin sınıf değerlendirme atmosferine yönelik algılarını ölçmek amacıyla kullanılabileceği söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Sınıf değerlendirme atmosferi, Ölçek geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3334

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.