Çocukların Bilgisayara Yönelik Tutumları ile Teknolojiyle Kendi Kendine Öğrenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ömer Demir, Sevil Yaşar, Gülşen Sert, Halil Yurdugül

ÖZ

Alan yazında kendi kendine öğrenme (KKÖ) ve Bilgisayara Yönelik Tutum (BYT) yapısını inceleyen pek çok çalışma bulunmaktadır. Fakat bu kavramları çocuklar açısından ve teknoloji kavramıyla birlikte inceleyen yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada bu iki kavram aralarındaki ilişki Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılarak çocuklar açısından teknoloji kavramı bağlamında incelenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Demir ve Yurdugül (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Çocukların Bilgisayara Yönelik Tutum (ÇBYT) ölçeği ve Demir ve Yurdugül (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Çocukların Teknolojiyle Kendi Kendine Öğrenme (ÇTKKÖ) ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Bursa ve Ankara’da bulunan ortaokul ve ortaöğretim seviyesinde eğitim veren devlet kurumlarından 2219 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda yukarıda bahsedilen yapılar arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki (r=0,74) olduğu bulunmuştur. Çalışmada bulgularla ilgili tartışmalara daha detaylı bir şekilde yer verilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Teknolojiyle kendi kendine öğrenme, Bilgisayara yönelik tutum, Çocuklar


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3621

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.