Derse Katılım Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması

Mustafa Sever

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Wang, Bergin ve Bergin (2014) tarafından geliştirilmiş “Derse Katılım Envanterinin (Classroom Engagement Inventory)” Türk Kültürüne uyarlanmasıdır. Özgün formu İngilizce olan envanter, toplam 24 maddeden oluşmaktadır. Envanter Türkçeye çevrildikten sonra çeviri uygunluğu için alanda İngilizceye hâkim olan ve eğitim bilimleri alanında çalışan 10 uzmandan çeviri uygunluğu bakımından görüş alınmıştır. Alınan görüşler doğrultusunda düzenlenen envanter iki dilde yetkin olan 38 lise öğrencisine uygulanmış; Türkçe formu ile İngilizce formunun tutarlılığının ve dilsel eşdeğerliğine yönelik korelasyon değerlerinin r=0.969 ve 0.699 (p<.05) arasında değiştiği belirlenmiştir. Dilsel eşdeğerliği belirlenen envanter, Ankara’da 9., 10. ve 11.sınıflara devam eden 300 lise öğrencisine uygulanarak özgün envanterde yer alan 5 faktörlü yapı test edilmiştir. Bir madde çıkartıldıktan sonra geriye kalan maddelerin faktör yük değerlerinin 0.561 ile 0.782, madde-toplam korelasyonlarının 0,304 ile 0,687, anti-image korelasyon değerlerinin ise 0.692 ile 0.952 arasında değiştiği belirlenmiştir. Beş faktör altında maddelerin açıkladığı varyans % 65.326 ve Cronbach-Alpha iç tutarlık katsayısı ise 0.930 bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizinin ardından ortaya çıkan yapı 201 lise öğrencisine uygulanarak doğrulayıcı faktör analizi (RMSEA, 0,068; AGFI, 0,81; SRMR, 0.096; RMR, 0,062; NNFI, 0.97; CFI, 0.97; NFI, 0.95; IFI, 0.97) yapılmış ve yapının doğrulandığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Derse katılım, Geçerlik ve Güvenirlik, Duygusal katılım, Bilişsel katılım, Davranışsal katılım


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3627

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.