Cilt 39, Sayı 171 (2014)

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN | PDF |
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı

MAKALELER

Sosyal Bilimlerde Paradigma Dönüşümü ve Türkiye’de Uygulamalı Dilbilimi Alanında Nitel Araştırma | PDF |
Kemal Yüce, Mustafa Yunus Eryaman, Abdullah Şahin, Ömer Koçer
2013 KPSS Sonuçlarının Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Alanlara Göre İncelenmesi | PDF |
Mustafa Safran, Adnan Kan, Mutlu Tahsin Üstündağ, Togay Seçkin Birbudak, Osman Yıldırım
Düşünme Eğitimi Programının İmpulsif Özellikli Öğrenme Güçlüğüne Sahip Çocukların Bilişsel Stillerine Etkisi | PDF |
Zarife Seçer, Hakan Sarı
Ortaokul Öğrencilerinin İstatistiksel Düşünme Seviyelerinin M3ST Modeline Göre İncelenmesi | PDF |
Timur Koparan, Bülent Güven
Web Ontoloji Dili (OWL) Yoluyla Gelişimsel Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Eğitsel Etkinlik Keşif Sistemi | PDF |
Duygu Çelik, Atilla Elçi, Necati İnan, Eray Elverici, Alev Elçi
FeTeMM Eğitimi ve Alan Öğretmeni Eğitimine Yansımaları | PDF (English) |
M. Sencer Corlu, Robert M. Capraro, Mary M. Capraro
Sayısal Uçurum ve Demokrasi Bilincine Bakış: İlköğretim Öğrencilerinin Görüşleri | PDF (English) |
Hatice Yıldız, Süleyman Sadi Seferoğlu
Akademik Ertelemenin Yordayıcıları: Sorumluluk, Başarı / Başarısızlığa Yönelik Yükleme Stilleri ve Akademik Özyeterlik İnançları | PDF (English) |
Mehmet Kandemir
Dokuz Tip Mizaç Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirliği | PDF (English) |
Enver Demirel Yılmaz, Ali Görkem Gençer, Ömer Aydemir, Ayşe Yılmaz, Sermin Kesebir, Özge Ünal, Alp Örek, Mustafa Bilici
Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Müzik Özyeterlikleri, Benlik Saygıları ve Bireysel Özellikleri Arasındaki İlişkiler | PDF |
Gökmen Özmenteş
Öğretmen Adaylarının Kitle İletişim Araçlarında Kullanılan Anadile Bakış Açıları | PDF |
Gülden Tüm
Sosyalleşmenin Bir Aracı Olarak Anadili Öğretimi: Anadili Ders Kitaplarındaki Sosyalleşmeye Yönelik Tema ve Kodlar (Türkçe ve Almanca Örneğinde) | PDF |
Zekerya Batur
Türk ve Alman Matematik Öğretmenlerinin Değerlerinin Karşılaştırılması: Cinsiyet Perspektifi | PDF (English) |
Yüksel Dede
Lise Öğrencilerinin Kimya Laboratuvarı Kaygı ve Kimya Dersi Tutumlarının Cinsiyet ve Okul Türü Değişkenlerine Göre İncelenmesi | PDF |
Namudar İzzet Kurbanoğlu
Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenmede Denetim Odağının Web Tabanlı ve Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Tutuma Etkisi | PDF |
Hakan Tekedere, Ahmet Mahiroğlu
Türkiye ve Avrupa’daki Çocukların İnternet Alışkanlıkları ve Güvenli İnternet Kullanımı | PDF |
Türkan Karakuş, Kürşat Çağıltay, Duygu Kaşıkcı, Engin Kurşun, Chris Ogan
Etkili Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik & Güvenirlik Çalışması | PDF (English) |
Selim Günüç, Hatice Ferhan Odabaşı, Abdullah Kuzu
Sınıf Yönetimi Dersinin Öz-Yeterlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Öğretmen Adayları Üzerinde Deneysel Bir Çalışma | PDF (English) |
İsmail Yüksel
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okul Müdürü Algılarına İlişkin Yaptıkları Çizimler | PDF |
Mikail Yalçın, Aysun Erginer
9. Sınıf Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Kümesinin Yoğunluğunu Anlama Düzeyleri | PDF (English) |
Meral Cansız Aktaş, Zeki Apaydın, Devrim Yaşar Aktaş
Genel Ortaöğretim Okullarının Büyüklüğü ile Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF (English) |
Kasım Karakütük, Binali Tunç, Tuncer Bülbül, Güven Özdem, Murat Taşdan, Öner Çelikkaleli, Arslan Bayram
Otizmi Olan Çocuklara Duyguları Ayırt Etme Becerisi Kazandırmada Replik Silikleştirme İle Yapılan Öğretimin Etkililiği | PDF |
Özge Eliçin, Hasan Avcıoğlu
Görev Bilinci, Akran İlişkileri Ve Öz-Düzenleme Merkezli Sosyal Ve Duygusal Öğrenme İhtiyaçlarının Öz-Yeterlik Alanlarına Kanonik Etkisi | PDF (English) |
Tarık Totan
Popüler Kültür’ün Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarına Adaptasyonuna Yönelik Niteliksel Bir Araştırma | PDF (English) |
İsmail Güven, Serkan Keleşoğlu
Okuma ve Anlama Problemlerinin Tespiti ve Giderilmesine İlişkin Örnek Olay Çalışması | PDF |
Hakan Dündar, Hayati Akyol
Özel İşletmelerin Kamusal Eğitime Katkı Yapma Nedenleri | PDF (English) |
Yaşar Kondakçı, Tuba Gökmenoğlu, Esra Eret, Filiz Keser Aschenberger
Second Life Ortamında Altı Şapka Düşünme Tekniğinin Dil Öğretimi Sürecine Katkısı | PDF |
Çiğdem Bezir, Bahar Baran
Üniversite Öğrencilerinin İntihar Olasılıklarının İncelenmesi | PDF |
Elif Emir Öksüz, Filiz Bilge
Elektronik Ortamlar için e-Öğrenme Stilleri Ölçeğinin Geliştirilmesi | PDF |
Yasemin Gülbahar, Ayfer Alper
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kontrol İdeolojileri ve Eğitimsel İnançları | PDF (English) |
Işık Ayşe Güşimşek


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337