Etkili Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik & Güvenirlik Çalışması

Selim Günüç, Hatice Ferhan Odabaşı, Abdullah Kuzu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı Türkçe dilinde “Etkili Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (EYBÖÖ)” geliştirmektir. EYBÖÖ’nün 48 maddelik ilk formu 742 (528 birey AFA için ve 214 birey DFA için) öğretmen adayına uygulanmıştır. Madde analizi için, madde yükleri, madde-toplam korelasyonları ve alt-üst grup ortalamaları farkları birlikte değerlendirilmiştir. Tek faktörlü 33 maddelik ölçme aracı elde edilmiştir. Tek faktörlü yapının açıklanan varyansı %41.68’dir. Uyum indeksleri (2/sd: 3.39; RMSEA: .057; GFI: .84; AGFI: .82; RMR: .033; SRMR: .044; NFI; .97; NNFI: .98; CFI: .98) değerlendirilmiş ve modelin iyi bir uyuma sahip olduğu doğrulanmıştır. Cronbach alfa (α) iç tutarlılık katsayısı .96 olarak hesaplanmıştır. Bu ölçek, bireyin yaşam boyu öğrenmedeki başarısını ve bireyde etkili bir yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirmeyi sağlayacak özelliklerin bulunma düzeyini değerlendirmek için yardımcı bir araçtır.

ANAHTAR KELİMELER

Yaşam boyu öğrenme, yaşam boyu öğrenen, ölçek geliştirme, geçerlik, faktör analizi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.