Akademik Ertelemenin Yordayıcıları: Sorumluluk, Başarı / Başarısızlığa Yönelik Yükleme Stilleri ve Akademik Özyeterlik İnançları

Mehmet Kandemir

ÖZ

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarını kişilik özellikleri, yükleme stilleri ve akademik öz yeterlik inancının ne düzeyde açıkladığını bir model çerçevesinde incelemektir. İlişkisel tarama desenin kullanıldığı araştırmada, araştırma grubunu, Gazi Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi’nin Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültesinde 330 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında, “Aitken Akademik Erteleme Ölçeği”, “Beş Faktör Kişilik Ölçeği”; “Nedensel Boyutlar Ölçeği”; “Akademik Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada hipotez modellerinin test edilmesi amacıyla path analizi modellemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin akademik erteleme davranışı, kişilik özellikleri, başarıya ya da başarısızlığa yönelik yükleme stilleri ve akademik özyeterlik inançlarıyla yordandığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Akademik Erteleme, Sorumluluk, Yükleme Stilleri, Akademik Özyeterlik

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.