Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenmede Denetim Odağının Web Tabanlı ve Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Tutuma Etkisi

Hakan Tekedere, Ahmet Mahiroğlu

ÖZ

Yapılan araştırmanın genel amacı web ortamında gerçekleştirilen probleme dayalı öğrenmede denetim odağının öğrencilerin web tabanlı öğrenmeye ve probleme dayalı öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada gerçek deneme modellerinden tek faktörlü, öntest sontest üç gruplu karışık deneysel desen kullanılmıştır. Bu araştırma Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda dört ayrı programın birinci sınıfına devam eden toplam 72 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Denetim odaklarına göre ayrılan öğrenciler 8 kişilik gruplar halinde çalışmıştır. Öğrencilerin Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) etkinliklerini gerçekleştirmek için ilk yardım dersi ile ilgili web üzerinden sunulan bir öğretim materyali geliştirilmiştir. Uygulama süresince kullanılmak üzere öğrencilerin çözüm üretmeleri için beş adet problem durumu (senaryo) oluşturulup toplam 12 haftalık bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ), Web Tabanlı Öğretim Tutum Ölçeği (WTÖ-TÖ) ve Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel işlemlerde t testi ve kovaryans analizleri yapılmış ve 0.05 anlamlılık düzeyi temel alınmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; İçten denetimlilerin dıştan denetimli ve denetim odağı belirlenemeyenlere göre web tabanlı öğrenmeye yönelik olarak daha olumlu bir tutum sergiledikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca, içten denetimlilerin ve denetim odağı belirlenemeyenlerin probleme dayalı öğrenmeye yönelik olarak dıştan denetimlilere göre daha olumlu bir tutum sergiledikleri tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Web tabanlı probleme dayalı öğrenme, denetim odağı, probleme dayalı öğrenmeye yönelik tutum, web tabanlı öğrenmeye yönelik tutum

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.