Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kontrol İdeolojileri ve Eğitimsel İnançları

Işık Ayşe Güşimşek

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitimsel inançları ve öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki karşılıklı ilişkileri incelemektir. Çalışmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim öğretim hizmeti yürüten iki üniversitenin (Doğu Akdeniz ve Uluslararası Kıbrıs) eğitim fakültelerinde okul öncesi eğitimi programına devam etmekte olan 218 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın verileri; Ebeveyn Modernlik Ölçeği, Öğrenci Kontrol İdeolojileri Ölçeği ve Öğrencilere Yönelik İnançlar Ölçeği yoluyla toplanmıştır. Katılımcıların öğrenci kontrol ideolojileri ve eğitimsel inançlarında cinsiyet ve sınıf düzeylerine bağlı anlamlı farklılaşmalar bulunmuştur. Kadın katılımcıların erkeklere oranla daha az geleneksel yönelimli oldukları ve gözetimci kontrol ideolojisine daha düşük düzeyde sahip oldukları görülmüştür. Katılımcıların sınıf düzeyi yükseldikçe, geleneksellik yönelimleri azalmakta ve insancıl kontrol ideolojilerine ilişkin puanları artmaktadır. Öğretmen adaylarının, geleneksellik yönelimleri ile öğrenciye ilişkin inançlarının, öğrenci kontrol ideolojilerini yordamada etkili olduğu saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitimsel inançları ve öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki karşılıklı ilişkileri incelemektir. Çalışmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim öğretim hizmeti yürüten iki üniversitenin (Doğu Akdeniz ve Ulu

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.