İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okul Müdürü Algılarına İlişkin Yaptıkları Çizimler

Mikail Yalçın, Aysun Erginer

ÖZ

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okulu öğrencilerinin okul müdürü algılarını, çizimlerini (resim) kullanarak ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerden “okul müdürü” kavramı ile ilgili düşüncelerini yansıtan bir resim yapmaları istenmiştir. Nitel olarak desenlenen araştırmada olgubilim modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu Tokat ilinde 2009-2010 öğretim yılında ikinci kademede öğrenim gören 970 ilköğretim öğrencisi oluşturmuştur. Toplanan veriler kategorisel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler belirtilme sıklığı (f) ve yüzde (%) hesapları yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen öğrenci çizimleri benzer özelliklerine göre 24 kategoride toplanmıştır. Öğrencilerin “okul müdürü” kavramına ilişkin yapmış oldukları çizimlerin sırasıyla en çok, “olumsuzluk unsuru olma”, “sevgi unsuru olma”, “sorun çözücü olma”, “aşırı kuralcı olma” ve “değerli bir varlık olma” kategorilerine; en az , “birleştirici/bir araya getirici olma”, “aydınlatıcılık”, “yetiştiren/şekil veren olma” ve “adaletsiz olma” kategorilerine ait oldukları görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Okul müdürü, çizim, resim, okul müdürü algısı, öğrenci çizimleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.