Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Müzik Özyeterlikleri, Benlik Saygıları ve Bireysel Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Gökmen Özmenteş

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Antalya’da lise ve üniversite düzeyinde mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin müzik özyeterlikleri ve benlik saygıları arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırmada öğrencilerin müzik özyeterliği ve benlik saygısı düzeyleri ile onların cinsiyet, okul, anadal çalgı, günlük çalgı çalışma süresi ve çalgıda deneyim gibi kişisel özellikleri arasındaki ilişkiler de araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini Antalya ilinde mesleki müzik eğitimi alan %56,5 (n=108) kız ve % 43,5 (n=83) erkek olmak üzere 191 lise ve üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Evrenin tümüne ulaşılabildiğinden ayrıca bir örneklem belirlemeye gidilmemiştir. Araştırmada Müzik Yeteneğine İlişkin Özyeterlik Ölçeği (Özmenteş ve Özmenteş, 2008) ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (Çuhadaroğlu, 1986) ile veri toplanmıştır. Araştırma sonunda erkek öğrencilerin müzik özyeterliği düzeylerinin kız öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (t=-2.866, p<.01). Müzik özyeterliği ve benlik saygısı arasında da .53 (p<0.01) düzeyinde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Müzik özyeterliği, benlik saygısı, mesleki müzik eğitimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.