Sayısal Uçurum ve Demokrasi Bilincine Bakış: İlköğretim Öğrencilerinin Görüşleri

Hatice Yıldız, Süleyman Sadi Seferoğlu

ÖZ

Bu çalışmada öğrencilerin BİT’e erişim ve okuryazarlık durumları ile demokrasi bilinci arasındaki ilişkiyi saptamak için öğrenci görüşleri alınmıştır. İlişkisel tarama yöntemi kullanılan araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilköğretim 7. ve 8. sınıfa devam eden, 28 farklı ilden, toplam 979 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veriler üç tane veri toplama aracı aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ki-kare ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin üçte birinin bilgisayara ve internete erişimi bulunmamaktadır. Buna göre erişimi bulunmayan grup ile bulunan grup arasında sayısal uçurum bulunduğu söylenebilir. Öte yandan BİT okuryazarlığı orta düzeyde olan katılımcıların demokrasi bilincinin, evde BİT’e erişim durumlarına ve BİT okuryazarlığına göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Democracy awareness, Digital divide, ICT, ICT access, ICT literacy, Primary school students

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.