Sınıf Yönetimi Dersinin Öz-Yeterlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Öğretmen Adayları Üzerinde Deneysel Bir Çalışma

İsmail Yüksel

ÖZ

Bu çalışmanın temel amacı, sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik inançları üzerindeki etkisini incelemektir. Tek gruplu öntest-sontest deneysel modelde yapılan çalışma, 2011-2012 öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 85 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri öğretim yılı başında ve sonunda iki kez uygulanan “Öğretmen öz-yeterlik ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçeğin hesaplanan güvenirlik katsayısı .93’tür. Verilerin analizinde t testi, varyans analizi, frekans ve yüzdelerden yararlanılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlar, sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik inanç düzeyini geliştirmede önemli bir etkiye sahip olduğunu, öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inançlarının cinsiyet, akademik başarı ve öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

öz-yeterlik, öğretmen öz-yeterliği, öğretmenlik meslek bilgisi, sınıf yönetimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.