Öğretmen Adaylarının Kitle İletişim Araçlarında Kullanılan Anadile Bakış Açıları

Gülden Tüm

ÖZ

Bir ulusun var olma sebebi olan dil, ulusun kültürel zenginliğinin anlatılabilmesinde önemli görevler üstlenirken ulusun kendine özgü değerlerini, duygu ve düşünce dünyasını nesilden nesile aktarması bakımından da önem taşır. Dil zenginliğinin sonraki nesillere aktarılabilmesi için sadece kullanıcı ve öğreticilere değil kitle iletişim araçlarına da büyük görevler düşmektedir. Özellikle, günümüzde insanlar üzerinde olağanüstü etkiler bırakan kitle iletişim araçlarında Batı kökenli sözcüklerin, yanlış sesletilen sözcüklerin, Türk alfabesinde yer almayan harflerin ve yanlış tümcelerin sıklıkla kullanımı, insanların da onları günlük yaşamında bilinçsizce kullanmasına yol açmaktadır.

Bu çalışmanın amacı kitle iletişim aracı olan televizyonda yer alan ana haber bültenleri, değişik programlar ve bu yayınlarda verilen reklamlardaki yazılı ve sözel dilin kullanımı konusunda geleceğin öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir.

ANAHTAR KELİMELER

Kitle iletişim araçları, Türkçe, öğretmen adayları, televizyon programları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.