Lise Öğrencilerinin Kimya Laboratuvarı Kaygı ve Kimya Dersi Tutumlarının Cinsiyet ve Okul Türü Değişkenlerine Göre İncelenmesi

Namudar İzzet Kurbanoğlu

ÖZ

Bu çalışmada; lise öğrencilerinin öğretim sürecinde, kimya laboratuvarı kaygı puanları ile kimya dersi tutum puanları arasında anlamlı ilişkinin olup olmadığı, ayrıca öğrencilerin kaygı ve tutum puanlarının cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre fark oluşturup oluşturmadığı araştırılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Kimya Laboratuvar Kaygı Ölçeği ve Kimya Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Sakarya ilinde bulunan Fen lisesi, Anadolu lisesi, Meslek lisesi, Genel liselerde okuyan, kimya ve kimya laboratuvar dersini alan 177 kız, 195 erkek olmak üzere toplam 372 dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma hipotezleri,“Pearson Moment Korelasyon”, ANOVA ve “t-Testi” ile analiz edilmiştir. Sonuçlar; öğrencilerin kimya dersi tutum puanları ile kimya laboratuvarı kaygı puanları arasında negatif ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin kimya dersi tutum puanları, cinsiyete göre istatistiksel olarak farklılık göstermekte iken (p<.05), kimya laboratuvarı kaygı puanları, cinsiyete göre istatistiksel olarak farklılık (p>.05) göstermemiştir. Ayrıca, öğrencilerin kimya laboratuvarı kaygı puanları ve kimya dersi tutum puanları okul türüne göre istatistiksel olarak farklılık göstermiştir (p<.05).

ANAHTAR KELİMELER

Kimya dersine yönelik tutum, kimya laboratuvar kaygısı, okul türü

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.