Elektronik Ortamlar için e-Öğrenme Stilleri Ölçeğinin Geliştirilmesi

Yasemin Gülbahar, Ayfer Alper

ÖZ

Öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine yardımcı olabilmek ve öğrencilere uygun öğretim tasarımı yapabilmek amacıyla öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada çevrimiçi öğrenme ortamlarındaki öğrencilerin öğrenme stillerini ortaya çıkarmak amacıyla “e-Öğrenme Stilleri Ölçeği” geliştirmek amaçlanmıştır. Ölçek geliştirmesi çalışmasından önce alan yazın taranmış ve daha sonra öğrencilerin öğrenme tercihleri hakkında açık uçlu sorular sorulmuştur. Elde edilen veriler değerlendirilerek ölçeğin ilk aşamasında 56 madde sekiz alt faktörde toplanmıştır. Daha sonra ölçek uzaktan eğitim programına kayıtlı 2722 öğrenciye uygulanmıştır. Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda ölçeğin 38 madde ve yedi alt faktörden oluştuğu görülmüştür. Bu faktörler: bağımsız öğrenme, sosyal öğrenme, görsel-işitsel öğrenme, aktif öğrenme, sözel öğrenme, mantıksal öğrenme ve sezgisel öğrenme olarak belirlenmiştir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılan “e-Öğrenme Stilleri Ölçeği”nin, gelecekte e-Öğrenme yöntemini kullanarak eğitim yapan kişi ve kurumlar tarafından uygulanması ve geliştirilmesi sürecinde yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

e-Öğrenme, e-Öğrenme stilleri, ölçek geliştirme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.