Düşünme Eğitimi Programının İmpulsif Özellikli Öğrenme Güçlüğüne Sahip Çocukların Bilişsel Stillerine Etkisi

Zarife Seçer, Hakan Sarı

ÖZ

Bu araştırma öğrenme güçlüklü impulsif çocuklara verilen düşünme eğitimi programının impulsif bilişsel stil üzerinde etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Öntest-sonttest kontrol gruplu deneysel desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma evrenini, Konya-Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu 3.sınıfına devam eden 180 çocuk oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubu ise bu çocuklar arasından seçilen 10’u deney ve 10’u kontrol grubu olmak üzere toplam 20 çocuktan oluşmuştur. Araştırmada kullanılan düşünme eğitimi programı araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Benzer Şekilleri Eşleştirme Testi-20 (BŞET-20)’ kullanılmıştır. Araştırma verileri “Mann-Withney- U testi” ve “Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, düşünme eğitimi alan deney grubu çocukların hata sayılarının azaldığı düşünme sürelerinin ise uzadığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme Güçlükleri, Bilişsel Stil, Düşünme Süresi, İmpulsif Çocuklar

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.