Cilt 37, Sayı 165 (2012)

MAKALELER

Ortaöğretim Kurumlarındaki Okul Psikolojik Danışmanlarının Davranış Yönetiminde Öğretmen ve Öğrencilere Yaptıkları Yardımlar | PDF (English) |
Meral Atıcı, Ferah Çekici
Ergenlerin Öznel İyi Oluşunun Demografik Değişkenler, Ana-Baba Kontrolü ve Ana-Baba Kabul/İlgisi Açısından İncelenmesi | PDF (English) |
Yalçın Özdemir
Akademisyenlerin Algılamalarına Göre Küreselleşmenin Türk Vakıf Üniversite Politikaları Üzerine Etkileri | PDF (English) |
Ayşen Bakioğlu, Gülay Dalgıç
Stres Değerlendirme Ölçeği Süreklilik Formu’nun (SDÖ-S) Türkçe Geçerliliği | PDF (English) |
Mithat Durak, Emre Şenol Durak
Fen ve Teknoloji Derslerinde Gazetelerden Yararlanılarak Hazırlanan Ders Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi | PDF |
Esma Buluş Kırıkkaya, Esra Bozkurt
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmen Yetiştirme Programına İlişkin Görüşleri | PDF |
Yeşim Bulca, Fatma Saçlı, Murat Kangalgil, Gıyaseddin Demirhan
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Gelişimlerinin İncelenmesi | PDF |
Tolga Erdoğan
Doğrusal ve İkinci Dereceden Örüntüleri Genelleştirme Stratejileri: 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Karşılaştırılması | PDF |
Yaşar Akkan, Ünal Çakıroğlu
Taslak Metinlere Öğretmenler Tarafından Sunulan Geribildirimlerin Özellikleri | PDF |
Hakan Ülper
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Güven ve Yıldırma Arasındaki İlişki | PDF |
Necati Cemaloğlu, Ali Çağatay Kılınç
Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Uygulama Amaçlarının Yeni Matematik Öğretimi Programı Kapsamında İncelenmesi | PDF |
Osman Birgin, Adnan Baki
Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler | PDF |
Ayfer Şahin
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Puanlarının Eşitlenmesi Üzerine Bir Çalışma | PDF |
Neşe Öztürk, Duygu Anıl
Görsel Sanatlar Eğitiminde Nitel Araştırmalar için Bir Doküman: Portfolyo | PDF |
Nuray Mamur
Ortaöğretim Okulları Öğretmenlerinin Kararlara Katılma Durumları, Katılma İstekleri, İş Doyumları, Çatışmaları Yönetme Biçemleri | PDF (English) |
Muharrem Köklü
Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Özyeterlik Düzeyinin Başarıya Etkisinin Sınıf ve Cinsiyete Göre İncelenmesi: Erzurum İli Örneği | PDF |
Nuri Doğan, Dilek İlhan Beyaztaş, Zülfiye Koçak
Bir Okul Toplumunda Gürültü Düzeyi Tanılaması ve Duyarlılık Eğitimi | PDF |
Fatma Şeyda Özbıçakçı, Cantürk Çapık, Nihal Gördes, Fatma Ersin, Aygül Kıssal
İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Kullandıkları Problem Türlerinin Belirlenmesi | PDF |
Zeynep Medine Özmen, Duygu Taşkın, Bülent Güven
Türk Asıllı Göçmenlerin Hollanda’daki Temel Eğitim Uygulamalarına Yönelik Ayrımcılık Algıları | PDF |
Ayhan Ural
Yapılandırmacı Bilim Eğitimi Programı’nın 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi | PDF |
Sema Büyüktaşkapu, Nadir Çeliköz, Berrin Akman
Yaparak Öğrenme: “Hedefe Dayalı Senaryo Yaklaşımı’’ Uygulamasına Bir Örnek | PDF |
Yasemin Gülbahar, Ümmühan Avcı, Esin Kalaycı
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kalem Tutma Biçimleri ve Kavrama-Sıkıştırma Kuvvetlerinin Yazma Hızı ve Hatalarına Etkisi | PDF |
Turan Temur, Cihan Caner Aksoy, Hasan Tabak
Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme ve Öğretim Anlayışına İlişkin Algılarının Analizi | PDF (English) |
Yücel Kabapınar
Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Programında Vurgulanan Öğrenci Rolleri Üzerine Fark Ettikleri Noktalar: Video Örnek Olay Kullanımı | PDF (English) |
Aslıhan Osmanoğlu, Mine Işıksal, Yusuf Koç
Seviye Belirleme Sınavındaki Türkçe Alt Testlerinin Madde Yanlılığının İncelenmesi | PDF |
İsmail Karakaya, Ömer Kutlu


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337