Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme ve Öğretim Anlayışına İlişkin Algılarının Analizi

Yücel Kabapınar

ÖZ

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ve öğretme anlayışını nasıl algıladıkları araştırılmıştır. Araştırma, bir vaka incelemesi olarak dizayn edilmiştir. Sınıf Öğretmenliği ve Kimya Öğretmenliği son sınıf öğretmen adayları (n=226) araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Öğretmen adaylarına davranışçı anlayışı simgeleyen bir karikatür verilmiş ve onlardan yapılandırmacı öğrenme ve öğretme anlayışını simgeleyen bir karikatür çizmeleri istenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarından çizdikleri karikatürü bir kez de yazılı olarak açıklamaları istenmiştir. Araştırmada hem karikatürler hem de açıklamaları analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının büyük bölümünün yapılandırmacı öğrenmeyi, öğrenenin bilgiyi aktif olarak yapılandırdığı bir süreç olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. Karikatürler ve açıklamalarında yapılandırmacılığa ilişkin beş ana boyut ortaya çıkmıştır. Bunlar; yapılandırmacılık bağlamında öğrenenin rolü, öğretmenin rolü, yapılandırmacı öğrenmenin felsefi boyutu, eğitim materyallerinin kullanımı ile öğrenenin elde ettiği kazanımlar/beceriler boyutlarıdır. Öğretmen ve öğrenenin rollerine ilişkin boyutlar, karikatürlerin büyük bölümünde vurgulanmıştır. Buna karşılık yapılandırmacı öğrenmede öğretmen ve öğrenenin rollerinin, öğretmen adayının sahip olduğu yapılandırmacılık anlayışına göre (sözgelimi “bilişsel yapılandırmacılık” ya da “sosyokültürel yapılandırmacılık” gibi) değiştiği ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yapılandırmacılık, karikatür, öğretmen adayları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.