Ergenlerin Öznel İyi Oluşunun Demografik Değişkenler, Ana-Baba Kontrolü ve Ana-Baba Kabul/İlgisi Açısından İncelenmesi

Yalçın Özdemir

ÖZ

Bu çalışmada, ergenlerin öznel iyi oluşları ile ana-baba kontrolü, ana-baba sevgisi, anababa eğitim düzeyi ve gelir düzeyi, cinsiyet ve yaş arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmaya 14-19 yaşları arasında 643 (% 58’i kız, % 42’si erkek) ergen katılmıştır. Sonuçlar, ana-baba gelirinin yüksek yaşam doyumu, ergenlerin yaşının negatif duygu ile olumlu ilişkili olduğunu göstermektedir. Ana-baba sevgisi yaşam doyumunu ve olumlu duyguyu yordarken, ana-baba kontrolü yaşam doyumunu ve olumlu duyguyu yordamamıştır. Olumsuz duygu, ana-baba kabul/ilgisinin ve baba kontrolü tarafından yordanmıştır. Sonuçlara göre ana-baba kabul/ilgisinin ergenlerin iyi oluşu üzerinde önemli etkisi varken, ana-baba kontrolünün daha sınırlı düzeyde bir etkisi bulunmaktadır

ANAHTAR KELİMELER

Ana-baba kontrolü, ana-baba kabul ilgisi, öznel iyi oluş

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.