Stres Değerlendirme Ölçeği Süreklilik Formu’nun (SDÖ-S) Türkçe Geçerliliği

Mithat Durak, Emre Şenol Durak

ÖZ

Stres Değerlendirme Ölçeği, stresin bilişsel değerlendirmesini ölçmek amacıyla en sık kullanılan psikometrik ölçme aracıdır. Bu ölçeğin bu alandaki diğer ölçeklere göre üstünlüğü, stresin hem birincil hem de ikincil bilişsel değerlendirmesini içermesidir. Bu çalışma, Stres Değerlendirme Ölçeği Süreklilik Formu’nun (SDÖ-S) psikometrik özelliklerini 470 üniversite öğrencisinde ve 170 yetişkinde test etmeyi amaçlamıştır. Ölçeğin literatürdeki araştırmalar tarafından desteklenen faktör yapısını değerlendirmek üzere Amos 7.0 (Arbuckle, 2006) yazılımı ile doğrulayıcı faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçları, beş faktörlü yapının her iki örneklemde de geçerli olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, cinsiyete bağlı çoklu grup karşılaştırmaları, sınırlandırılmış ve sınırlandırılmamış modeller arasında fark olmadığını göstermiştir. Yüksek iç tutarlılığın yanı sıra, ölçeğin eştutarlılık geçerliliği, kavramsal açıdan benzer ölçümlerle her iki örneklemde de yüksek korelasyon göstermesi ile kanıtlanmıştır. Ölçeğin gelecekteki kuramsal ve uygulamalı etkileri tartışma bölümünde ele alınmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Stres Değerlendirme Ölçeği Süreklilik Formu, genel stres, doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik, geçerlik, çoklu grup karşılaştırmaları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.