İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Gelişimlerinin İncelenmesi

Tolga Erdoğan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerini incelemektir. Araştırma, Ankara İli’ndeki üç ilköğretim okulunda okuyan toplam 117 birinci sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Araştırmada betimsel model kullanılmıştır. Öğrencilerin birinci dönem başında, sonunda ve ikinci dönem sonunda bitişik eğik yazıyla yazdıkları metinler “Bitişik Eğik Yazı Değerlendirme Formu” kullanılarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin bu formdan aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığı “İlişkili Örneklemler (Tekrarlı Ölçümler) İçin Tek Yönlü ANOVA” kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin bitişik eğik yazılarının okunaklılık açısından gelişim göstermediği, yazma hızı açısından ise gelişim gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar bağlamında, ilköğretim birinci sınıftaki bitişik eğik yazı öğretimine yönelik öneriler getirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Yazma, bitişik eğik yazı, ilköğretim birinci sınıf öğrencileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.