Türk Asıllı Göçmenlerin Hollanda’daki Temel Eğitim Uygulamalarına Yönelik Ayrımcılık Algıları

Ayhan Ural

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Hollanda’da yaşayan Türk asıllı göçmenlerin, Hollanda’daki temel eğitim uygulamalarına ilişkin ayrımcılık algılarını belirleyebilmektir. Hollanda’da yaşayan 310 katılımcıdan anket yoluyla toplanan veriler, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örnekler için t- testi ve bağımlı-bağımsız örnekler için tek yönlü varyans analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların Hollanda’daki temel eğitim uygulamalarındaki tüm konulara (cinsiyet, ırk, renk, din, anadil, ekonomik güç, siyasal görüş, toplumsal köken ve soy-sop) ilişkin ayrımcılık algılarının genel olarak orta düzey ve altında olduğu, diğer alanlara göre dinsel inanca dayalı ayrımcılık algısının daha yüksek olduğu ve Hollanda vatandaşı olmayan Türklerin, Hollanda vatandaşlık hakkına sahip olanlara göre daha fazla ayrımcılık algısına sahip oldukları belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Ayrımcılık, eğitimde ayrımcılık, Hollanda’daki Türkler.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.