Yapılandırmacı Bilim Eğitimi Programı’nın 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Sema Büyüktaşkapu, Nadir Çeliköz, Berrin Akman

ÖZ

Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerini etkili ve kalıcı bir şekilde kazanabilmeleri için araştırmacılar tarafından hazırlanan “Yapılandırmacı Bilim Öğretim Programı”nın etkisini ortaya koymaktır. Öntestsontest kontrol gruplu deneme modelinin kullanıldığı araştırmada çalışma grubu olarak, 2009- 2010 öğretim yılında okul öncesi eğitime devam eden 40’ı deney (18 kız, 22 erkek), 40’ı kontrol grubu (16 kız, 24 erkek) olmak üzere toplam 80 çocuk yer almıştır. Çocukların yaş ortalaması X=71,12 aydır (±0,87) ve ailelerinin aylık geliri ise 1000$’ın altındadır. Hazırlanan fen öğretim programında çocukların bilimsel süreç becerilerini destekleyici fiziksel olaylar ile ilgili mıknatıs, su, sarkaç, rampa, silindir ve gölge etkinlikleri bulunmaktadır. Veriler yine araştırmacılar tarafından hazırlanan “Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği” olarak adlandırılan bir başarı testi ile toplanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının kendi içlerinde ön test/son test puan ortalamalarının karşılaştırılmasında bağımlı t-testi, gruplar arasındaki başarı farklılıklarının tespitinde ise bağımsız t-testi kullanılmıştır. Ayrıca Yapılandırmacı Bilim Öğretimi Programı’nın kazandırdığı davranışların kalıcılığını test etmek için de yine deney ve kontrol grubunda yer alan çocukların son test puan ortalamaları ile kalıcılık testi puan ortalamaları karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre, Yapılandırmacı Bilim Öğretim Programı’na katılan deney grubu çocuklarının Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği puanları ortalamaları ile geleneksel öğretim programına katılan kontrol grubu çocuklarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlamlı fark gözlenmiştir. Deney grubunun puanları kontrol grubunun puanlarına göre daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuç, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklara uygulanan Yapılandırmacı Bilim Öğretim Programı’nın çocuklara bilimsel süreç becerilerini kazandırmada etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri, Yapılandırmacı Bilim Öğretimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.