Ortaöğretim Okulları Öğretmenlerinin Kararlara Katılma Durumları, Katılma İstekleri, İş Doyumları, Çatışmaları Yönetme Biçemleri

Muharrem Köklü

ÖZ

Araştırmanın amacı, ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlerin kararlara katılma durumu, katılma isteği, iş doyumu, çatışmaları yönetme biçemleri ile ilgili görüşlerini ve görüşler arasında anlamlı ilişki olup olmadığını belirlemektir. Yöntem olarak, genel tarama modelinde olan araştırmada, çalışma evreni İstanbul İli ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenler olmuştur. Örneklem grubunu, basit tabakalama yoluyla belirlenip anket uygulanan 516 öğretmen oluşturmuştur. Veriler, yeniden düzenlenen “Karara Katılma Anketi”, ilk kez uygulanan “İş Doyumu Anketi”, yeniden çevrilen “Rahim Örgütsel Çatışma Envanteri II-B Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Anketlerin geçerlik, güvenirlik çalışmaları, faktör ve madde analizleri yeniden yapılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 1) Öğretmenlerin kararlara çok az ve biraz katıldıkları, katılmaya çok istekli oldukları, 2) iş doyumlarının düşük olduğu, 3) çatışmayı yönetmede en çoktan en aza sırasıyla tümleştirme, uzlaşma, kaçınma, ödün verme ve hükmetme biçemlerini kullandıkları,4) öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu, 5) karara katılma, iş doyumu ve çatışma yönetimi ile ilgili görüşler arasında pozitif ilişkiler olduğu ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Karar verme, karar vermeye katılma, karara katılma isteği, iş doyumu, çatışma yönetimi biçemleri, örgütsel çatışma

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.